Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Rimbe Kft. valamennyi, a www.businessclass.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 


A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Rimbe Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 


A Rimbe Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 


A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vá-sárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltéte-lekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Rimbe Kft.-vel jön létre. 

Név: Rimbe Kiadó és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 59. Fszt. 3.

Cégbejegyzés: 2017. január 27.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-293026

Adószám:25859289-2-43 

Számlaszám: 10400968-50526755-66861000 

Ügyvezető: Fabinyi Zoltán

Központi telefonszám: +36 70 771 4877

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 771 4877

Munkanapokon: 9.00-18.00 / Sz-V Zárva között hívható

Email:rimbe@rimbeajandekshop.hu


2. A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. 


A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállí-tás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. 


A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosa-rába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattint-va. 


Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 


A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy meg-adott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képer-nyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Rimbe Kft.  részére.


A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az ösz-szegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattint-va, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyi-ségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kat-tintva. 


Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan az-zal, hogy a Rimbe Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta.


Bankkártyás fizetés feltételei, menete

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción ke-resztül fizethet bankkártyájával. Önnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásá-nál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsonk, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kár-tya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadja. A K&H Bank a VI-SA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogad-hatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, ér-deklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítan-dó vásárláshoz. 

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 


3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automa-tikus e-mailben a Rimbe Kft. visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Rimbe Kft. megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásár-ló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrende-lése beérkezett. Ajánlatának/megrendelésének Rimbe Kft-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.


A Rimbe Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Rimbe Kft. általi elfogadásáról szóló, a Rimbe Kft. által a Vásárló részé-re megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrende-lés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.


A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Rimbe Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 


Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  jeleznie kell a Rimbe Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megren-delést visszaigazoló e-mailt a Rimbe Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok mara-déktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmá-ja, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 4. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a Rimbe Kft. tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Rimbe Kft. részére az email-címét, a Rimbe Kft. – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat. 


5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommuniká-ció, ajánlat címzettje. 


A félreértések elkerülése érdekében a Rimbe Kft. rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevé-kenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy da-rabnak, 

d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szol-gáltatásnak, 

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  30 (harminc) napon belül (a további-akban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.


A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 


Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkoza-tát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Rimbe Kft. részére az Elál-lási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt elállási nyi-latkozat mintát is.


A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendel-kezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlá-sához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a Rimbe Kft-nek.


Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe Rimbe Kft. a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdem-lően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 


A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30, azaz harminc nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Rimbe Kft. részére.

 

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Rimbe Kft. 4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (har-minc) napon belül visszaküldeni a Rimbe Kft. részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa meg-rendelt futárnak átadja) a terméket.


Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat. 


A termék Rimbe Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Rimbe Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék vissza-küldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terhe-li. 


Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkoza-tának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül a Rimbe Kft. vissza-téríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Rimbe Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvaro-zási módot választott.

 

A Rimbe Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a ter-méket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Rimbe Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.


Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén a Rimbe Kft. minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.


Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyi-latkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a ter-mékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel ará-nyos összeget a Rimbe Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az érték-csökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.


A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog 

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifeje-zett kérésére állított elő a Rimbe Kft. elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek) 

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, 

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Rimbe Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ. 


A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség sze-rint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az áruhoz mellékelt visszaküldési matri-cát használja, amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t:


Rimbe Kft.

1118 Budapest, Ménesi út 59. fszt. 3.


Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az ügyfél-szolgálathoz fordulhat a következő e-mail címen - Email: rimbeshop@rimbeajandek.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: +36 70 771 4877, illetve postai úton történő megkeresés ese-tén, az alábbi postacímen:

1118, Budapest, Ménesi út 59.

A fogyasztónak nem minősülő egyéb vásárlókat érintő szabály, hogy esetükben a Kormány-rendeletben jogszabályi kötelezettségként előírt 14  napos elállási határidő alatt nyílik lehető-ség az említett elállási jog gyakorlására.


6.Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.


A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Rimbe Kft. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Rimbe Kft. Önt erről tájékoztatni.

 

7.Szállítási költségek

A Rimbe Kft. a megrendelés összegétől függően, 15.000.-Ft megrendelésig 1500.-Ft 15.000.-Ft megrendelési összeg fölött 0.- Ft csomagküldési díjat kell fizetni. 


A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Rimbe Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírá-sával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően meg-felel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csoma-golás vagy a termék).


Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futár-tól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomago-lás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Rimbe Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Rimbe Kft. fe-lelősséget nem vállal!


8.Szavatosság

8.1.Kellékszavatosság

Ön a Rimbe Kft. hibás teljesítése esetén a Rimbe Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 


Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvénye-síteni már nem tudja. 


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Rimbe Kft. számára más igénye teljesítésé-hez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Rimbe Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Rimbe Kft. adott okot.


Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezé-sétől számított kettő hónapon belül közölni a Rimbe Kft-vel. 


Ön közvetlenül a Rimbe Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesí-tésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Rimbe Kft-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Rimbe Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Rimbe Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köte-les az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hó-nap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 


Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül ér-vényesítettnek.


8.2.Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 


Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszava-tossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.


Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélé-sét kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibá-ját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.


Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számí-tott két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfede-zésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. 


Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Rimbe Kft.) szemben gyakorolhatja.


A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.


A gyártó, forgalmazó (Rimbe Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezett-sége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak, forgalmazónak (Rimbe Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


9.Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasz-tási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartal-maz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fo-gyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 


A Rimbe Kft. minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít.


Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.


A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Rimbe Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Rimbe Kft. a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását köve-tően lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Rimbe Kft, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmu-tató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a válasz-tott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Rimbe Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény tel-jesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Rimbe Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Rimbe Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendel-tetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégez-ni. A Rimbe Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.


A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), vala-mint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Rimbe Kft-t terhelik.


Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuza-mosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Szavatosság, jótállás érvényesítése


A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Rimbe Kft. alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:


Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletke-zett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valameny-nyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.10.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Rimbe Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Rimbe Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (on-line fizetés) vagy utánvéttel. A Rimbe Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.


Előre utalás esetén, kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügy-félszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!


Az előre utalás fizetési mód esetén, a vételárat, a 10400968-50526755-66861000 számla számra útalja át.


12.Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetősé-geken: rimbeshop@rimbeajandekshop.hu


A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: +36 70 771 4877


A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 9-18 óráig


Vagy írhat az ügyfélszolgálat címére:

1118, Budapest, Ménesi út 59.


13.Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.Panaszügyintézés 

Ön a termékkel vagy a Rimbe Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.


A Rimbe Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a pa-naszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.


A Rimbe Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.


A Rimbe Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.


Minden egyéb esetben a Rimbe Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Rimbe Kft. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 


A Rimbe Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 


A panasz elutasítása esetén a Rimbe Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. 


13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Rimbe Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:


- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 


Budapesti Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31


14.Adatvédelem – ld. menüpont


15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Rimbe Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módo-sítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre al-kalmazandók.


A Rimbe Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.06.01