Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

A Rimbe Kiadó és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság az általa nyújtott, ÁSZF-ben és egyedi szerződésekben meghatározott Szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatások nyúj-tása, fejlesztése, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) megvalósítása érdekében. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség telje-sítése érdekében kezelhető. 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásá-hoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósu-lásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcso-lata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érin-tettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Az adatkezelő megnevezése: Rimbe Kiadó és Reklám Korlátolt Felelősségű Társa-ság  ,Továbbiakban: [Rimbe Kft

Az adatkezelő székhelye és postacíme: 1118, Budapest Ménesi út 59. Fsz.3

Cégjegyzékszáma:  Cg.01-09-293026 

Az adatkezelő elérhetőségei: email: rimbe@rimbeajandekshop.hu vagy szerkesz-toseg@bcmagazin.hu tel: +36 70 771 4877

honlapok: bcmagazin.hu , rimbeajandekshop.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.


1.2. Jelen webhely:

http://rimbeajandekshop.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.


2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üze-meltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyar-országra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 

rendelkezései alapján kezeli.


2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektro-nikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.


2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természe-tes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.


3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó hozzájárulása.


3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Fel-használó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.


3.3. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.


3.4. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasz-náló további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


3.5. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatke-zelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a ter-vezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő meg-állapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján.


3.6. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a bele-egyezése nélkül kezelje személyes adatát.


3.7. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvé-delmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el.

A Vélemény a következő linken olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

 

4. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai

4.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben az Infotv. 5. § (1) bekezdésé-nek b.) pontja alapján történő kötelező adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötele-zettsége.


4.2. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasz-náló személyes adatait kezelheti akkor is, ha az érintett Felhasználó hozzájárulásának beszer-zése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelő-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy har-madik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 3.5. – 3.7. pontjaiban írtak szerint.


4.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.


Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mér-tékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a "Tájékoztató "sü-tik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)


Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meg-határozottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piac-kutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

5. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatke-zelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a web-helyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.


5.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhaszná-ló hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.


5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.


A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.


A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó

- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyé-re vonatkozóan)

- webhely böngészése kezdésének időpontja

- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja

- a webhely böngészésének időtartama.


5.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a web-hely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.


Ezen belül: Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosí-tania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. 


Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsol-hatók személyhez:

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gya-koriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakít-hassa Adatkezelő.

- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdek-ében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.


Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemel-tetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző fel-használó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával ál-lapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklő-dési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.


Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon tör-ténő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által ke-zelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.


A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottsá-gának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pont-ban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.


Az Adatkezelő konverzió követésre az Optimonk (Webshop Marketing Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129.) szolgáltatását használja, a szolgáltatás az anonim adatok elemzésével ad képet a felhasználói szokásokról, amely hozzásegíti az Adatkezelőt a hatékonyabb oldal kialakítá-sához, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Webshop Marketing Kft. is hozzáfér. Ennek során a Webshop Marketing Kft. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szo-kások alapján a feltárható érdeklődési kört. A Webshop Marketing Kft. az e pontban írt ano-nim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra eltárol. 


A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngé-szés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével tör-lődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve.


A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics, Optimonk eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Fel-használó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármi-kor gondoskodhat böngészője beállításaiban.


Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon tör-ténő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látoga-tottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.


5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatke-zelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén táro-lódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.


5.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics, Optimonk,  Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelés-ről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró fi-gyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" fel-iratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support, Optimonk https://support.optimonk.hu/hc/hu és a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics, Opti-monk és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe. 


6. A webshop használatához kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Fiókom” menüpontjából elérhető reg-siztráció felületének használatával regisztrált Felhasználók.


6.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhaszná-ló hozzájárulása. A Felhasználó az regisztrációs felületen kért adatainak önkéntes megadásá-val, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és a regisztráció önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.


6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: A regisztráló felhasználók esetében az adatkeze-lés a hivatkozott regisztrációs felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhető-ségek körét, valamint a Felhasználó által esetlegesen közölt további adatait érinti.


Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- szervezet vagy társaság, vállalkozás neve

- felhasználó IP címe


Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Ha Felhasználó külön kapcsolattartó sze-mély adatait adja meg (vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát és e-mail címét), az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő részére történő megadása tekintetében Felhasználó-nak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok átvételekor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.


A Felhasználó által a regisztráció során esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adat-kezelő csak a regisztráció kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Fel-használótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatke-zelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.


6.4. Az adatkezelés célja: A webshopban történő vásárlás lehetővé tétele a Felhasználó szá-mára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes ada-tai, elérhetőségei kezelésének célja a webhelyen történő webshop szolgáltatásának igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.


6.5. Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a Szerződés megszűnését és a Felhasz-náló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően, az adó elévü-lési idő eltelte után kerülnek törlésre. 


6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatke-zelési listán, az fent jelölt időtartam végéig.


7. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a hírlevél küldéséhez hozzájárul.


7.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöl-tésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírá-sával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel Felhasz-náló kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződés-ben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.


A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tá-jékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és to-vábbi szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igény-bevételéhez.


7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.


7.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail út-ján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.


7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Fel-használó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.


7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatke-zelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.


7.7. A hírlevél küldéséhez az Adatkezelő a Mailchimp rendszerét veszi igénybe (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)


A felhasználó szükséges adatait csak és kizárólag a levélküldésre használja a rendszer, egyéb felhasználásra nem kerülnek, más adatokhoz nem fér hozzá.


8. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki megtiltja adatainak hírlevél küldése cél-jából történő kezelését, tehát megtiltja a hírlevelek küldését, illetve leiratkozik a hírlevél szol-gáltatásról.


8.2. Az adatkezelés jogalapja: A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt kötele-zettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Jelen esetben e-mail (hírlevél) for-májában kerülhet sor az érintett felkeresésére, így Adatkezelő tilalmi listát vezet azon Fel-használók vezetéknevével, keresztnevével és e-mail címével, akik nem járultak hozzá, vagy megtiltották adataik e célból történő felhasználását.


8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.


8.4. Az adatkezelés célja:  A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintet-tek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kap-csolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől köz-vetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra (pl. csak telefonhívással történő kapcsolatfelvételre) vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adato-kat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához szük-séges mértékben kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.


8.5. Az adatkezelés időtartama: az adatokat Adatkezelő a Felhasználó kérésére történő törlé-sig kezeli.


8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatke-zelési listán.

 

9. Adatkezelési listák

9.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók – 6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)


9.2. Regisztrált felhasználókról vezetett lista: a webhelyen található regisztrációs panel hasz-nálatával a felhasználók – 6. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő vásárlással érintettek adatait tartalmazza. A vásárlás végeztével az érintett adatai a 6.5. pontban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra.


9.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó ajánla-tok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 7. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.


9.4. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően Fel-használó tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az érintett adatok. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismétel-ten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.


9.5. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzé-se, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tar-talmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jog-alapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


9.6. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldol-gozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatke-zelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


9.7. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződé-sek/nyilatkozatok lefűzésével is.


10. Adatkezelés időtartama

10.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkeze-lés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasz-náló adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulá-sának visszavonásáig, illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.


10.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesí-téséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az ada-tok törlését az egyes célokat illetően is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az rimbe@rimbeajandekshop.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával össze-függésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szer-ződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

 

11. Adatok tárolásának módja

11.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adato-kat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.


12. Adatok törlése, zárolása

12.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhaszná-ló ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).


12.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


12.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

- kezelése jogellenes,

- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - felté-ve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendel-te.


13. Adattovábbítás

13.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.


13.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyek-nek.


13.3. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben meghatározott adattovábbítási nyil-vántartást vezet.


14. Adatfeldolgozó igénybevétele

4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a web-hely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül, ideértve azon személyeket is, akik esetlegesen az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződésen/Adatkezelőnek adott írásbeli nyilatkozaton hozzájárultak a hírlevél küldéséhez.


14.2. Adatfeldolgozás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Fel-használó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan megadott hozzájárulásával önként hozzá-járul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.


14.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.


14.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működés-ének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon bizto-sított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkeze-lés útján.


14.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatkörö-ket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtar-tamokkal.


14.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez szükséges technikai mű-veleteket jelenti.


14.7. Adatfeldolgozás más célra nem történik.


14.8. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.


14.9. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


15. Fizetési szolgáltatók útján történő fizetés:

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatási díjak kifizetését a 14.2 pontban is ismertetett fize-tési szolgáltatók segítségével végzi, úgy a fizetéssel összefüggő adatait a 14.2. pontban meg-határozott társaságok is kezelik. Felhasználó ezen fizetési módok igénybevétele esetén elfo-gadja az igénybe vett fizetési szolgáltató adatkezelési szabályzatát, melyek az alábbi helye-ken érhetők el:

https://www.kh.hu/adatvedelem


16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

16.1. Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevé-ről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja. Felhasználó kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatke-zelő haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesít. Felhasználónak e pontban meghatá-rozott jogait törvény korlátozhatja.


16.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lak-címadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszer-zési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje sze-mélyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végre-hajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.


16.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben az rimbe@rimbeajandekshop.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben kül-dött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpont-jának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


16.4. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az ada-tot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.


16.5. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határ-ideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.


16.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, záro-lás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasz-nálót a következőkről:


Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolga-lat@naih.hu) fordulhat, továbbá az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, vala-mint amennyiben a személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bíróság-hoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett Fel-használó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvény-szék előtt is megindítható.


17. Adatvédelem, adatbiztonság

17.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabá-lyokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok ér-vényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.


17.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezé-sének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.


17.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.


18. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és In-formációszabadság Hatósághoz fordulhatnak:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/


A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbí-rálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.